Een dierbare is overleden.

Dan komt de tijd van afscheid nemen.

 

Vele vragen komen op je af :

diepere vragen over het mysterie van leven en dood, maar ook praktische vragen.

 

Op deze pagina vindt u de eerste informatie om dit afscheid van je geliefde waardig en levensnabij te maken.

 

 

 

Vele mensen, ook hier in Ekeren, houden er aan dit levensmoment religieus te duiden.

Als christenen vertrouwen we de overledene toe aan God. We geven uitdrukking aan onze genegenheid voor de overledene en aan onze hoop op verrijzenis.

Daarbij houden we graag rekening met de wensen van de overledenen en de familie.

 

De uitvaartliturgie kan zowel voorgegaan worden door een gemandateerde voorganger als door een priester, naargelang de beschikbaarheid.

 


 

Eerste contacten

 

Meestal neemt de familie eerst contact met de begrafenisondernemer voor praktische afspraken van plaats, dag en uur van de uitvaart.

Het zou goed zijn meteen ook de pastor of parochieverantwoordelijke te verwittigen.  Deze kan dan zo vlug mogelijk een bezoek brengen om uiting te geven aan het meeleven van de parochie, om samen met de naaste familie te bidden en hen uit te nodigen mee de uitvaartliturgie voor te bereiden.

 

Het overlijdensbericht

 

Als familie kan je zelf zorgen voor de opmaak van het overlijdensbericht.  De begrafenisondernemer beschikt over een aanbod van teksten om je daarbij te helpen.

Bij een kerkelijke uitvaartdienst spreken we van een uitvaartliturgie, waarbij normaal een gebedsdienst wordt bedoeld, uitzonderlijk kan het ook met eucharistieviering zijn. (zie verder)

Het vermelden van de ziekenzalving is niet noodzakelijk, maar geef het enkel aan, wanneer deze ook werkelijk heeft plaats gehad.

 

Het gedachtenisprentje

 

Ook bij het opstellen van het gedachtenisprentje kan de begrafenisondernemer je helpen. 

Als familie kan je van dit prentje een persoonlijke herinnering maken aan de overledene.

Het prentje wordt uitgedeeld tijdens de offergang van de uitvaartliturgie

 

De uitvaartliturgie

 

De uitvaartliturgie heeft normaal plaats in de kerk van de parochie, waartoe de overledene behoort.

Sinds 1 januari 2011 is de uitvaartviering in ons bisdom in regel een gebedsdienst  om zo beter aan te sluiten bij de verscheidenheid van geloven en de verminderde kerkbetrokkenheid van mensen, en ook omdat niet altijd een priester ter beschikking zal zijn. Indien mogelijk kan men, als de eucharistie belangrijk was in het leven van de overledene en ook voor de familie, nog kiezen voor een eucharistieviering.  In die viering gaat altijd een priester voor en is er ook mogelijkheid tot communiceren.

Ook met een gebedsdienst kan men zinvol en waardig afscheid nemen.  Hierbij wordt geen communie uitgereikt.  Zowel een gebedsleid(st)er, door de bisschop gemandateerd, als een pastoraal werk(st)er, diaken of priester kan voorgaan.

 

Om de band met de eucharistie en de hele parochiegemeenschap te bevestigen zal op de tweede zondag van de maand, volgend op de uitvaartviering, speciaal aandacht worden gegeven aan de overledenen van de voorbije maand.  

 

Betrokkenheid

 

Een goed verzorgde uitvaartliturgie, persoonlijk gekleurd, met veel zorg voor tekst, zang, muziek, symboliek en kansen tot gezamenlijk gebed, kan heel veel betekenen voor de nabestaanden en voor alle aanwezigen.

Daarom is het wenselijk dat – in de mate van het mogelijke – de familieleden en eventueel vrienden actief betrokken worden bij de voorbereiding en bij de uitvaart zelf door het kiezen en voorlezen van teksten, voorbeden, een persoonlijke afscheidsgroet…

Ook de muzikale omlijsting is belangrijk.  Indien de familie het wenst kan een orgelist gevraagd worden.   Misschien wens je ook een lied of muziekstuk te laten beluisteren, dat de overledene dierbaar was.  Stel dat gerust voor tijdens de voorbereiding en in de mate van het mogelijke zal aan die wens voldaan worden.

Voor de dienst is er in de meeste kerken de mogelijkheid de kist of urne op te stellen, zodat men de overledene en eventueel ook de familie kan begroeten.  Gelieve ook dat vooraf af te spreken.

 

Begraven of verassen

 

De keuze daartoe ligt bij de familie, die daarbij rekening houdt met de wens van de overledene.  Vanuit christelijk standpunt zijn beide mogelijk.  Indien de crematie voor de uitvaartliturgie gebeurt, is de urne in de kerk aanwezig.

 

Afscheid op het kerkhof

 

Niet altijd zal de pastor aanwezig kunnen zijn bij deze afscheidsgebeden.

Zo mogelijk zal namens de parochie een gebedsleid(st)er of parochie-assistent(e) voorgaan.  Anders kan één van de familieleden een passend gebed uitspreken bij het graf, het urnenveld, het columbarium of de strooiweide.

 

Rouwbegeleiding

 

Vaak hebben mensen, ook lang na de uitvaart, nog nood aan gesprek en nabijheid om op de één of andere wijze hun verdriet te verwerken, een proces dat maanden, zelfs jaren kan duren. Vanuit de parochie is er mogelijkheid tot rouwbegeleiding.  Familie of vrienden kunnen daartoe contact opnemen met de parochiepriester.